الف صاد

دیر گاهی است در جستجوی خودم
 نه آن که تو میبینی 
و نه آن که خود می بینم 
آنی که او میخواهد ببیند .........................آنم ارزوست 
الهام صباحی (الف صاد)